Politica de confidentialitate

BUSINESS FUTURE SOLUTIONS S.R.L., denumita in continuare BFS cu sediul in Bucuresti, Calea Crangasi, nr. 12, bl. 26, sc. 3, et. 2, ap. 76, sector 5, inmatriculata in Registrul Comertului sub nr. J40/3837/2014, cod fiscal nr. RO32988780, cont nr IBAN RO17BRDE410SV10555014100 la BRD – Suc. Academiei, in calitate de Operator,

Prelucreaza datele dvs. cu caracter personal cu buna credinta si in scopurile specifice, in baza Regulamentului nr. 679/2016 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date si de abrogare a Directivei 95/46/CE (intitulat in cele ce urmeaza Regulament), asa cum este mentionat in prezenta nota de informare.

Datele prelucrate de BFS sunt:

 • Numele si prenumele;
 • Adresa de domiciliu, telefon, email;
 • Informatiile bancare pentru facturare;
 • Codul numeric personal, seria si numarul actului de identitate;

Scopul prelucrarii datelor cu caracter personal

Aceste date sunt prelucrate de catre BFS in urmatoarele  scopuri:

 • Ofertarea de cursuri;
 • Furnizarea de servicii educationale si de training;
 • Incheierea si executarea contractelor de prestari servicii si facturarea serviciilor prestate;
 • Pentru emiterea de diplome si certificari;
 • Pentru colectarea de debite/recuperarea de creante, conform contractelor incheiate si a interesului legitim, inclusiv executarea silita
 • Protejarea drepturilor si intereselor BFS in instanta;
 • Pastrarea, depozitarea si arhivarea documentelor.

Durata prelucrarii datelor cu caracter personal

Datele cu caracter personal vor fi prelucrate pe toata durata executarii contractului/prestarii de servicii si ulterior finalizarii raporturilor de colaborare pe o perioada de 10 ani, reprezentand perioada legala obligatorie de arhivare a documentelor.

Necesitatea si temeiul prelucrarii datelor cu caracter personal

Temeiul prelucrarii datelor este unul legal si/sau contractual si are la baza raportul comercial ce a luat nastere intre dvs si BFS, prin solicitarea unei oferte de instruire si/sau incheierea unui contract de furnizari servicii si/sau completarea unui formular de inscriere, precum si in baza unui temei legitim, necesar si indispensabil desfasurarii activitatii comerciale si economice a BFS.

In situatia refuzului de a comunica datele de mai sus, BFS se afla in imposibilitatea de a incepe o colaborare contractuala cu dvs. si/sau inregistrarea solicitarii dvs de inscriere la un curs.

Persoane imputernicite si destinatarii datelor

In vederea indeplinirii obligatiilor legale si/sau furnizarii de servicii complete de consultanta si training, BFS poate transmite datele dvs. cu caracter personal catre autoritati publice, organe judiciare, birouri notariale, parteneri si/sau furnizori externi, imputerniciti catre care am externalizat furnizarea anumitor servicii si alte categorii de destinatari, din Romania sau din afara ei sau a Uniunii Europene/Spatiului Economic European, cu respectarea principiilor prevazute de Regulament.

Operatori asociati

Datele cu caracter personal, pot fi transmise catre operatori asociati, in vederea indeplinirii anumitor obligatii legale sau contractuale, necesare desfasurarii relatiei de colaborare cu dvs.

Drepturile persoanei vizate

In calitate de persoana vizata, ale caror date cu caracter personal sunt prelucrate de catre BFS, aveti urmatoarele drepturi, prevazute de Regulament:

 • Dreptul de acces – dreptul de a obtine o confirmare din partea BFS daca prelucreaza sau nu datele cu caracter personal care va privesc si, in caz afirmativ, puteti avea acces la datele respective si la informatii privind modalitatea in care sunt prelucrate datele;
 • Dreptul la portabilitatea datelor – dreptul de a primi datele personale intr‐un format standard, structurat, utilizat in mod curent si care poate fi citit in mod automat, precum si dreptul ca datele dvs. sa fie transmise unui alt operator fara obstacole din partea BFS;
 • Dreptul la opozitie – dreptul de a va opune, din motive legate strict de situatia dvs. particulara, prelucrarii datelor cu caracter personal care va privesc, inclusiv crearii de profiluri pe baza respectivelor date;
 • Dreptul la rectificare – dreptul de a solicita corectarea, fara intarzieri nejustificate, a datelor cu caracter personal inexacte ori de a obtine completarea datelor personale care sunt incomplete, cu exceptia cazului in care acest lucru se dovedeste imposibil si presupune eforturi disproportionate;
 • Dreptul la stergerea datelor/Dreptul de a fi uitat – dreptul de a solicita stergerea datelor cu caracter personal, fara intarzieri nejustificate, in cazurile in care: datele nu mai sunt necesare pentru indeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate sau prelucrate, retragerea consimtamantului si/sau inexistenta niciunui temei legal pentru prelucrare, in cazul opunerii prelucrarii si nu exista un interes legitim al BFS care sa prevaleze, datele au fost prelucrate ilegal, datele cu caracter personal trebuie sterse pentru respectarea unei obligatii legale, datele au fost colectate in legatura cu oferirea de servicii ale societatii
 • Dreptul la restrictionarea prelucrarii – dreptul persoanei vizate de a obtine restrictionarea datelor cu caracter personal in oricare din urmatoarele cazuri:
  • se contesta exactitatea datelor, pentru o perioada care ne permite ca operator sa verificam exactitatea datelor in cauza;
  • prelucrarea este ilegala, iar persoana vizata se opune stergerii datelor cu caracter personal, solicitand in schimb restrictionarea utilizarii lor;
  • BFS nu mai are nevoie de datele cu caracter personal in scopul prelucrarii, dar persoana vizata le solicita pentru o actiune in instanta;
  • persoana vizata s‐a opus prelucrarii pentru intervalul de timp in care se verifica daca drepturile legitime ale BFS in calitate de operator prevaleaza asupra celor ale persoanei vizate;
 • Dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automata – dreptul de a solicita de a nu fi depus unei decizii automatizate, individuale sau bazate pe crearea de profiluri si de a solicita interventia umana in procesul decizional;
 • Dreptul de a retrage consimtamantul – dreptul de a isi retrage consimtamantul, atunci cand prelucrarea se face in temeiul consimtamantului persoanei vizate, fara a afecta legalitatea prelucrarii efectuate pe baza consimtamantului inainte de retragerea acestuia.

Toate aceste drepturi pot fi exercitate printr‐o cerere scrisa, semnata si datata, transmisa catre BUSINESS FUTURE SOLUTIONS (BFS) pe adresa de corespondenta in Bucuresti, Electromagnetica Business Park, Calea Rahovei 266-268, Corp 1, Et 1, Cam 15A, Sector 5 sau la adresa de email office@sfb.ro.

De asemenea, in calitate de persoana vizata, aveti dreptul de a va adresa Autoritatii Nationale pentru Supravegherea Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal si instantelor de judecata.

Termenul de raspuns al BFS in cazul unei solicitari privind exercitarea drepturilor dvs. privind protectia datelor este de 30 de zile de la data primirii solicitarii dvs.

BFS, in calitate de Operator de date cu caracter personal, garanteaza ca prelucreaza datele dvs. in conditii de legitimitate, implementand masurile tehnice si organizatorice impuse de Regulament pentru asigurarea integritatii si confidentialitatii datelor.